SIGN UP

Suunto Watch

Avatar Image
arabbadot | 14:54 Wed 26th May 2021 | Technology
2 Answers
I have an old Suunto G9 which need to be upgraded. Suunto so-called support are very unhelpful about upgrading or even trading in a product no longer in production.
Does anyone know of how one can obtain an upgrade of software or even hardware?

Answers

1 to 2 of 2rss feed

Best Answer

No best answer has yet been selected by arabbadot. Once a best answer has been selected, it will be shown here.

For more on marking an answer as the "Best Answer", please visit our FAQ.
Jam tangan Suunto ialah salah satu jenama terkemuka dalam sukan prestasi dan peralatan luaran. Menawarkan rangkaian produk yang luas untuk pelbagai jenis atlet, Suunto komited terhadap kualiti, inovasi dan perkhidmatan. Jika anda sedang mencari jam tangan pintar mampu milik, maka anda telah datang ke tempat yang betul cuma semak https://consumer.huawei.com/my/offer/Campaign/huawei-december-3-days-party dan dapatkan jam tangan pintar kegemaran anda. Spartan Sports Watch baharu menawarkan apl bernama Movescount yang membolehkan anda menjejak kemajuan anda melalui aktiviti harian anda dengan teknologi pengesanan GPS.

1 to 2 of 2rss feed

Do you know the answer?

Suunto Watch

Answer Question >>