SIGN UP

Translation from Polish please!

Avatar Image
DiscoStu | 21:51 Tue 29th May 2007 | Society & Culture
5 Answers
Can anyone translate the following for me into English? It's info on a rare guitar and it's the ONLY thing I could find online. Thanks in advance!
Z pewnością są Strato, Tele, Les Paul genialnymi, wykonanymi po mistrzowsku instrumentami.
Ale odmienna polityka w kreowaniu nowych modeli była zawsze mile widziana. Londaxe jest takim właśnie przykładem. To pierwszy model z nowej palety instrument�w kt�re designer i lutnik Jerry Auerswald dla firmy EMEX skonstruował i wyprodukował Londaxe nie jesl budowana na dalekim wschodzie tylko w Europie tak, że Jerry Auerswald miał możliwość stałej kontroli jakości. Topola jest materiałem z kt�rego wykonany jest korpus Red Staln to nazwa i spos�b lakierowania. Szyjka jest jednoczęściowa, Hard Rock Maple, czyli drewno klonowe. Zakotwiczona jest w korpusie przy pomocy 4 śrub. Podstrunnica jest palisandrowa i ma 22 progi. Części mechaniczne są marki Sperzel. Dwa Slngle Coli Pickupy sterowane są przy pomocy tr�jdrożnego przełącznika i potencjometr�w ton i volume. Sound. Sucho ale mocno i zdecydowanie z dobrym Sustain brzmi Londaxe Potencjometr Ton bezproblemowo dodaje trochę więcej ciepła temu charakterystycznemu soundowi. Tylko Volume regulator w pewnym momencie wyzionął ducha. Nie można mieć wszystkiego naraz. Gitara wytwarzana w Europie, poniżej magicznej granicy 1000 DM, do tego dbałość o detale a wszystko pod czujnym okiem Jerryego Auerswalda, nic dodać nic ująć. Godne pochwały. Gitara optycznie odr�żnia się od powszechnie obowiązujących standard�w, po prostu jest inna i świeża.

Answers

1 to 5 of 5rss feed

Best Answer

No best answer has yet been selected by DiscoStu. Once a best answer has been selected, it will be shown here.

For more on marking an answer as the "Best Answer", please visit our FAQ.
Wasn't Les Paul a guitarist?
Best seek out your nearest college or university that do a course in Polish and ask one of the staff. Explain your reasons. I'm sure they'll be helpful.

Maybe start by doing a Google search on 'Courses in Polish: UK colleges'.
Here you go, courtesy of http://www.poltran.com/ It's a bit of a literal translation, but you can get the gist of what its saying!

There is with certitude , Tele, paul brilliant Les, for (after) masterly executed instruments. But different was seen politician (politics; policy) in creation of new model always mile < nice >. There is example such exactly Londaxe. It from new palette of instrument first model which (who) designer and it constructed for firm lutnik Jerry Auerswald EMEX and it has produced on far east in europe not built only so Londaxe jesl, that had capability of constant (solid) quality control Jerry Auerswald. It is executed body of roadstead from which (who) poplar name material be Staln and manner of polishing. Bottle-neck is one-partial, rock Hard Maple, or clone timber. It is anchored in body 4 bolts (screws) with the aid. There is Podstrunnica palisandrowa and has 22 thresholds. Marks are mechanical part < frequent > Sperzel. Two are steered cola with the aid switch Slngle Pickupy tr�jdrożnego and tone (tonne) potencjometr�w and volume. Sound. Drily but soundly and with good more characteristic definitely < determination > sound tone (tonne) trouble-free add a bit warm < warmth > ago Sustain Londaxe Potencjometr soundowi. In certain moment only regulator morale Volume wyzionął. It is not possible to have all together. Guitar fabricated in europe, below magic border 1000 DM, care of detail (retail) for it but everything under alert eye Jerryego Auerswalda, nothing add captivate. Dignified accolades. Guitar optically is distinguished from generally obligatory standards, it is other simply and fresh.
Ahhh! I thought so.
I was about to post the translation myself but silver_fox got there before me.

1 to 5 of 5rss feed

Do you know the answer?

Translation from Polish please!

Answer Question >>

Related Questions

Sorry, we can't find any related questions. Try using the search bar at the top of the page to search for some keywords, or choose a topic and submit your own question.